Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wynajem powierzchni na potrzeby organizacji 10. Forum Rozwoju Mazowsza

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 21 lutego 2019 r. do godziny 23:59 na adres email: k.kutyla@mazowia.eu 

Tytuł zamówienia:Wynajem powierzchni  na potrzeby  organizacji 10. Forum Rozwoju Mazowsza, którego realizacja planowana jest w Warszawie.
Termin składania ofert:21.02.2019 r. godzina 23:59
Miejsce i sposób składania ofert:Oferty należy składać mailowo
Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:k.kutyla@mazowia.eu
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:Katarzyna Kutyła
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wynajem przestrzeni konferencyjno-wystawienniczej o łącznej powierzchni minimalnie 2000 m2, a maksymalnie 3500 m2, na potrzeby organizacji dwudniowej imprezy dla minimum 2000 osób, a maksymalnie 3500 osób, przy czym w jednym czasie w wydarzeniu będzie uczestniczyło maksymalnie 950 osób.

 

Obiekt zostanie wynajęty przez Zamawiającego na 3 doby (1 doba montażowa/demontażowa +  2 dni eventowe).

 

Wynajęta powierzchnia/obiekt zapewniony przez Wykonawcę musi znajdować się na terenie Warszawy, ale nie dalej niż 15 kilometrów od Dworca Centralnego w Warszawie  – licząc od Al. Jerozolimskie 54 Warszawa. Zamawiający nie dopuszcza pomiaru w linii prostej oraz „w promieniu”, jak również pomiarów z wykorzystaniem tras pieszych, rowerowych, a także dróg prywatnych oraz o ograniczonym dostępie. Odległość będzie mierzona za pomocą portali umożliwiających pomiar odległości, tj. www.maps.google.pl, www.zumi.pl lub podobnych.

 

Przestrzeń zapewniona przez Wykonawcę musi mieć charakter wystawienniczy, biznesowy, targowy o neutralnym wykończeniu wnętrza.

Harmonogram realizacji zamówienia:Termin:  15-17.10.2019 r.
Wiedza i doświadczenie:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie wykonali należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługom polegającym na wynajmie obiektu w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia o charakterze konferencyjno-wystawienniczym każdorazowo dla minimum 1500 osób, z których każda była o wartości minimum 100 000,00 zł.
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

 

Lp.KryteriumZnaczenie procentowe kryteriumMaksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.Cena (C)30%30 punktów
2.Usługi świadczone na wyłączność  oraz wyłączności produktowe (W)20%20 punktów
3.Atrakcyjność przestrzeni konferencyjnej (A)15%15 punktów
4.Miejsca parkingowe(MP)5%5 punktów
5.Komunikacja miejska (KM)30 %30 punktów

 

Zamawiający przydzieli badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru:

 

1)    Kryterium: Cena (C) – maksymalnie 30 punktów:

Wykonawca, który złoży ofertę z najniższą ceną, która nie podlega odrzuceniu, otrzyma 30 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

min
C=––––––––× 30 punktów
x

 

 

 

 

gdzie:

C             = liczba punktów za kryterium „cena”;

min = najniższa cena wynikająca ze złożonych, nie podlegających odrzuceniu ofert;

x           = cena oferty badanej, nie podlegającej odrzuceniu;

 

2)       Kryterium: Usługi świadczone na wyłączność  oraz wyłączności produktowe (W) – maksymalnie 20 punktów

–      brak wyłączności: 20 pkt

–      brak wyłączności na usługi, z jednoczesnymi wyłącznościami produktowymi: 5 pkt

–      brak wyłączności produktowej, z jednoczesną wyłącznością na usługi: 2 pkt

–      wyłączność na usługi oraz  inne wyłączności, w tym wyłączności produktowe: 0 pkt

 

3)    Kryterium: Atrakcyjność przestrzeni konferencyjnej (A) – maksymalnie 15 punktów

 

Oferta oceniana będzie zgodnie z poniższym opisem na podstawie materiałów graficznych, zdjęć dołączonych przez Wykonawcę do oferty lub gdy przedstawiony materiał nie pozwoli na dokonanie oceny na podstawie wizji lokalnej w zaproponowanym obiekcie.

–         Przestrzeń konferencyjna o bardzo atrakcyjnym wyglądzie, zlokalizowana w nowoczesnym, ciekawym architektonicznie obiekcie (przestrzeń posiadająca bardzo nowoczesny klimat – przestronna, otwarta i widna (dużo dostępu do światła naturalnego), o nowoczesnym, surowym wystroju: ściany – szkło, beton, gładkie tynki w neutralnym kolorze; podłogi – beton, kamień, marmur, wykładzina tekstylna w jednolitym, neutralnym kolorze):  15 pkt

–         Przestrzeń konferencyjna o dość atrakcyjnym wyglądzie, zlokalizowana w nowoczesnym, ale niewyróżniający się architektonicznie obiekcie (przestrzeń posiadająca dość nowoczesny klimat – sprawiająca wrażenie przestronnej, otwartej i widnej (dostęp do światła naturalnego), o prostym wystroju: ściany – szkło, gładkie tynki w neutralnym kolorze; podłoga – beton, kamień, drewno, wykładzina tekstylna w jednolitym, neutralnym kolorze): 5 pkt

–         Przestrzeń konferencyjna o mało atrakcyjnym wyglądzie, zlokalizowana w mało ciekawym architektonicznie obiekcie, np. typowej hali konferencyjno-wystawienniczej (przestrzeń posiadająca nienowoczesny klimat – niesprawiająca wrażenia przestronnej, otwartej i widnej (ograniczony dostęp do światła naturalnego),
o nienowoczesnym wystroju: ściany – gładkie tynki, jednolite lub kolorowe; podłoga – płytki, gres, parkiet, wykładzina tekstylna we wzorki): 0 pkt

 

4)    Kryterium: Miejsca parkingowe (MP) – maksymalnie 5 pkt

–      100 lub więcej miejsc parkingowych – 5 pkt,

–      76 – 99 miejsc parkingowych – 3 pkt,

–      50 – 75 lub mniej miejsc parkingowych – 0 pkt

 

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca zapewni poniżej 50 miejsc parkingowych oferta zostanie odrzucona.

 

5)    Kryterium: Komunikacja miejska (KM) – maksymalnie 30 pkt

 

a.       Oferta oceniana będzie według odległości najbliższego przystanku komunikacji miejskiej od głównego wejścia do obiektu (długość trasy, jaką musi pokonać pieszy, a nie odległość w linii prostej).

–      do 350 m od przystanku komunikacji miejskiej – 5 pkt,

–      powyżej 350 m a poniżej 500 m od przystanku komunikacji miejskiej – 3 pkt,

–      od 500 m do 700 m od przystanku komunikacji miejskiej – 0 pkt.

 

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca wskaże odległość powyżej 700 m od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej  oferta zostanie odrzucona.

 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza pomiaru w linii prostej oraz „w promieniu”, jak również pomiarów z wykorzystaniem tras pieszych, rowerowych, a także dróg prywatnych oraz o ograniczonym dostępie. Odległość będzie mierzona za pomocą portali umożliwiających pomiar odległości, tj. www.maps.google.pl, www.zumi.pl lub podobnych.

 

b.       Oferta oceniana będzie według dostępności różnorodnych środków komunikacji publicznej, kursujących w obszarze aglomeracji warszawskiej (tramwaje, autobusy, metro, SKM, WKD) w odległości do 700 m od głównego wejścia do obiektu – maksymalnie 15 punktów

–       Wykonawca, który zaproponuje obiekt, do którego istnieje możliwość dojazdu co najmniej dwoma środkami komunikacji publicznej i czterema liniami dziennymi, przy czym warunek musi być spełniony łącznie (np. 2 linie autobusowe, 2 linie tramwajowe) otrzyma 15 pkt,

–       Wykonawca, który zaproponuje obiekt, do którego istnieje możliwość dojazdu co najmniej dwoma środkami komunikacji publicznej i dwiema liniami dziennymi, przy czym warunek musi być spełniony łącznie (np. 1 linia autobusowa, 1 linia tramwajowa) otrzyma 5 pkt,

–         Wykonawca, który zaproponuje obiekt, do którego istnieje możliwość dojazdu tylko jednym środkiem komunikacji, bez względu na ilość linii obsługiwanych tym środkiem komunikacji, nie otrzyma punktów.

 

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje obiekt, do którego nie ma możliwości dojazdu środkami komunikacji miejskiej  oferta zostanie odrzucona.

 

c.        Oferta oceniana będzie na podstawie możliwości bezpośredniego dojazdu pociągiem podmiejskim – odległość od stacji kolejowej (odległości liczona dla osoby poruszającej się pieszo) – maksymalnie 10 punktów:

–         Wykonawca, który zaproponuje obiekt zlokalizowany w maksymalnej odległości 1 km od stacji kolejowej otrzyma 10 pkt,

–         Wykonawca, który zaproponuje obiekt zlokalizowany w odległości powyżej 1 km, ale nie dalej niż 1,5 km od stacji kolejowej otrzyma 5 pkt,

–         Wykonawca, który zaproponuje obiekt zlokalizowany w odległości od 1,5 km do 2 km nie otrzyma punktów.

 

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje obiekt, zlokalizowany powyżej 2 km od stacji kolejowej oferta zostanie odrzucona.

 

Każda z ofert, która nie zostanie odrzucona, otrzyma łączną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

 

P = C + W + A + MP + KM

 

gdzie:

P         = łączna liczba punktów

C         = liczba punktów za kryterium „Cena”;

W       = liczba punktów za kryterium „Usługi świadczone na wyłączność  oraz wyłączności produktowe”;

A         = liczba punktów za kryterium „Atrakcyjność przestrzeni konferencyjnej”;

MP     = liczba punktów za kryterium „Miejsca parkingowe”;

KM     = liczba punktów za kryterium „Komunikacja miejska”.

 

Ocena zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty przyznane danej ofercie w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

 

 

 • SOPZ

  [Wielkość pliku: 497 KB]. Data dodania: 2019-02-14
 • projekt umowy

  [Wielkość pliku: 740 KB]. Data dodania: 2019-02-14
 • kryteria

  [Wielkość pliku: 482 KB]. Data dodania: 2019-02-14
 • formularz ofertowy

  [Wielkość pliku: 776 KB]. Data dodania: 2019-02-14

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2019-02-14
 • Czas wytworzenia:
 • 2019-02-14

Historia zmian

 • Karol Zaczyński, 30 lipca, 2020 12:40:34
 • Karol Zaczyński, 18 czerwca, 2020 12:28:31
/planowane-zamowienia/wynajem-powierzchni-na-potrzeby-organizacji-10-forum-rozwoju-mazowsza/