Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje o wynikach wyboru partnera ponadnarodowego do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Działając na podstawie art. 33 ust. 4 Ustawy z dnia 14 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w toku wyboru partnera ponadnarodowego na potrzeby zawiązania partnerstwa projektowego została wybrana Szwedzka Rada ds. EFS dla Regionu Południowej Szwecji (Svenska ESF-rådet) z siedzibą w Malmö.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2016-03-04
  • Czas wytworzenia:
  • 2016-03-04

Historia zmian

  • Karol Zaczyński, 25 czerwca, 2020 15:17:19
  • Karol Zaczyński, 25 czerwca, 2020 15:02:14
/partnerstwa-projektowe/mazowiecka-jednostka-wdrazania-programow-unijnych-informuje-o-wynikach-wyboru-partnera-ponadnarodowego-do-projektu-przygotowywanego-w-ramach-konkursu-nr-powr-04-03-00-ip-07-00-001-16-finansowanego-z-e/