MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Dostęp do informacji publicznej

Zakres podmiotowy i przedmiotowy informacji publicznej

 1. Informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych, będąca w posiadaniu MJWPU.
 2. MJWPU zobowiązana jest do udostępniania informacji publicznej o swojej działalności,
  w zakresie, w jakim wykonuje zadania publiczne lub dysponuje majątkiem publicznym.
 3. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 4. Prawo do informacji publicznej obejmuje w szczególności uprawnienia do:

       5. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w szczególności:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 1. Informacja publiczna podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie
  o dostępie do informacji publicznej.
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
 3. Nadzór nad prawidłowością udostępniania informacji publicznej w MJWPU sprawuje Dyrektor MJWPU. Koordynację nad sposobem i terminowością udostępniania informacji publicznej
  na wniosek sprawuje Wydział Kontroli Wewnętrznej.
 4. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w szczególności:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

      5. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odstępstwa od tej zasady określa ustawa.

      6. Co do zasady dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

      7. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej na wniosek generuje dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku,  od Wnioskodawcy można pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wysokość opłaty, o której mowa, ustalana jest indywidualnie i obejmuje koszty materialne i osobowe.

Opłata, o której mowa, może uwzględniać także koszty przekazania informacji publicznej
w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych, i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.

O zasadności pobrania opłaty decyduje Dyrektor MJWPU, mając na względzie okoliczności danej sprawy.

Nie pobiera się opłaty, jeżeli jej wysokość nie przekracza kwoty 5 złotych.

O wysokości opłaty wnioskodawcę powiadamia się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia Wnioskodawcy, chyba że Wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Opłatę Wnioskodawca uiszcza przelewem lub przekazem na konto MJWPU.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44