MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ponowne wykorzystywanie

I. Zakres podmiotowy i przedmiotowy informacji sektora publicznego i ponownego wykorzystywania

 1. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu MJWPU.
 2. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
 3. Ponownym wykorzystywaniem nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.
 4. MJWPU jako jednostka sektora finansów publicznych obowiązana jest do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
 5. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
 1. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w szczególności:

II. Zasady i warunki udostępniania i przekazywania przez MJWPU informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

 1. W porównywalnych sytuacjach MJWPU udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na takich samych zasadach.
 2. W przypadku, gdy ponowne wykorzystywanie jest dokonywane przez użytkowników będących podmiotami wykonującymi zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie określa się na takich samych zasadach jak w przypadku innych użytkowników.
 3. Udostępniając lub przekazując informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, nie można wprowadzać ograniczenia korzystania z tych informacji przez innych użytkowników.
 4. W przypadku gdy prawidłowe wykonywanie zadań publicznych wymaga ograniczenia korzystania z informacji sektora publicznego przez innych użytkowników, MJWPU może zawrzeć z użytkownikiem umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tej informacji.
 5. Umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego podlega raz w roku ocenie przez MJWPU co do dalszego istnienia powodów jej zawarcia. Jeżeli w wyniku oceny MJWPU stwierdzi ustanie powodów jej zawarcia, niezwłocznie wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 6. MJWPU nie jest obowiązana do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 7. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezwarunkowo.
 8. MJWPU może określić warunki ponownego wykorzystywania na zasadach wskazanych w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Określenie warunków ponownego wykorzystywania nie może w sposób nieuzasadniony ograniczać możliwości ponownego wykorzystywania. Warunki ponownego wykorzystywania mogą dotyczyć:

       9. Warunki ponownego wykorzystywania określone przez MJWPU w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej stanowią ofertę zawierającą te warunki.

       10. Warunki ponownego wykorzystywania określone przez MJWPU w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych w inny sposób niż określony w pkt 9 lub informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, jeżeli              zostały ustalone, stanowią ofertę zawierającą te warunki lub informację.

       11. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionych w sposób, o którym mowa w rozdz. I pkt 5 ppkt 1, uważa się za przyjęcie przez użytkownika oferty, o której mowa w pkt. 9 i 10.

III. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

       2. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w               systemie teleinformatycznym MJWPU.

       3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawiera w szczególności:

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

      4. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

      5. Wniosek może być złożony w szczególności:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

      6. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

IV. Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 1. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

          Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, MJWPU zawiadamia w tym terminie Wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia           tego wniosku.

       2. Po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem wniosku, o którym mowa w rozdz. III pkt 2, MJWPU:

       3. MJWPU po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w rozdz. III pkt 2:

V. Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
 2. MJWPU może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie dla każdego wniosku.
 3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
 4. MJWPU, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jej systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.
 5. Nie pobiera się opłaty, jeżeli jej wysokość nie przekracza kwoty 5 złotych.
 6. O wysokości opłaty decyduje Dyrektor MJWPU.
 7. MJWPU wskazuje, na żądanie Wnioskodawcy, sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.

VI. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz prawo do sprzeciwu

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie (rozdz. IV pkt 2 ppkt 3), może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić MJWPU o przyjęciu oferty. Wnioskodawca, który otrzymał analogiczną ofertę w wyniku rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jej systemie teleinformatycznym (rozdz. IV pkt 3 ppkt 1), w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia MJWPU o przyjęciu oferty (w tym zakresie sprzeciw nie przysługuje). Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu MJWPU, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 3. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44