MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Finanse 2015

1. Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (stan na dzień 31.12.2015)

2. Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (stan na dzień 31.12.2015)

3. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (stan na dzień 31.12.2015)

4. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (stan na 31.12.2015)

5. Bilans 2015

6. Zestawienie zmian w funduszu

7. Rachunek zysków i strat

 

 Za I półrocze 2015

 

1. Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (stan na dzień 30.06.2015)

2. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (stan na dzień 30.06.2015)

3. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (stan na dzień 30.06.2015)

4. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (stan na dzień 30.06.2015)

 

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44