Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Oddział MJWPU w Ciechanowie

Zadania:

1)    realizowanie zadań w ramach Porozumienia i PIFE, a w tym:

a)    udzielanie informacji na temat programów operacyjnych realizowanych w ramach NSS i UP,

b)    identyfikowanie potrzeb potencjalnego Beneficjenta i kierowanie do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji,

c)    organizowanie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym (np. spotkania informacyjne, konferencje) we współpracy z GPI,

d)    prowadzenie działań promocyjnych (organizacja lub udział w imprezach lokalnych, wystawach, targach, promocja w lokalnych środkach masowego przekazu) na poziomie regionalnym, we współpracy z GPI,

e)    dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju, materiałów własnych oraz materiałów otrzymanych od instytucji, z którymi GPI podejmie współpracę,

f)     współdziałanie z punktami informacyjnymi, prowadzonymi przez instytucje wdrażające programy operacyjne na poziomie regionalnym,

g)    monitorowanie działań informacyjno-promocyjnych na poziomie regionalnym,

h)    przygotowanie raportów merytorycznych, statystycznych i finansowych z prowadzonych działań oraz przekazanie ich do GPI;

2)    współdziałanie z Wydziałem Informacji i Szkoleń Beneficjentów w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, warsztatów i seminariów dla Beneficjentów oraz wizytacja szkoleń organizowanych przez instytucję zewnętrzne na zlecenie MJWPU.

3)    wprowadzanie danych do SL oraz innych systemów informatycznych;

4)    ocena pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WM II;

5)   przeprowadzanie kontroli na miejscu, kontroli doraźnych/wizyt monitoringowych realizowanych w ramach RPO WM II oraz PO KL prowadzenie postępowań pokontrolnych oraz współpraca w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.

Uwagi:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Halina Pasikowska-Pikus 22 542 2118 Kierownik Oddziału
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.