Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Gdzie jesteś?Strona główna BIP Praca

Specjalista HelpDesk - zastępstwo

Opublikowano: 2018-10-08

Zatrudnienie na umowę na zastępstwo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że osoby, które są zainteresowane zatrudnieniem w Mazowieckiej  Jednostce Wdrażania Programów Unijnych na umowę o pracę na zastępstwo, zapraszamy do składania swojego Curriculum Vitae oraz listu motywacyjnego, podpisanych własnoręcznie  oraz opatrzonych klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w celu przechowywania w bazie potencjalnych kandydatów do pracy dla potrzeb przyszłych procesówrekrutacji na umowy na zastępstwo”
na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, osobiście w budynku „C”, biuro podawcze, parter, wysyłając za pośrednictwem operatora pocztowego  lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając jakiej oferty dotyczą w tytule wiadomości.

Dokumenty aplikacyjne, które będą zawierać dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzania danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, z wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) z siedzibą w Warszawie, 03-301, ul. Jagiellońska 74.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: iod@mazowia.eu(od ustawowego terminu jego powołania).

Dane osobowe kandydatów:

- będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust.1 lit a i lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

- nie będą udostępniane innym odbiorcom;

- będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO);

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach  potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Załączniki


wydruk, pdf

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.