Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Organizacja lotów do Szwecji

Opublikowano: 2018-02-02

Uwaga! Termin składania ofert został wydłużony do 12 lutego 2018 r. do godziny 12:00

Organizacja lotów do Szwecji na trasie Warszawa - Malmo oraz Malmo - Warszawa w ramach realizacji wizyty studyjnej w  projekcie  pn. „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3  Współpraca ponadnarodowa.

Plan zamówień publicznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na 2018 r.

Opublikowano: 2018-02-02

Działając na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579, z późn. zm.) (dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej Zamawiający lub MJWPU) zamieszcza na stronie internetowej Plan zamówień publicznych na 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia;
2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
4) orientacyjnej wartości zamówienia;
5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych (system informatyczny) oraz wycena sprzętu IT

Opublikowano: 2018-02-02
Zamówienie anulowane:  Cena najkorzystniejszej oferty przekracza zdolności finansowe Zamawiającego.

Szanowni Państwo, 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przesłania ofert cenowych na podany niżej adres.

Publikacja artykułów sponsorowanych w prasie drukowanej w tygodnikach lokalnych.

Opublikowano: 2018-01-26

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym formularzu wyceny zamówienia.

Szacowanie wartości na streaming 2018

Opublikowano: 2018-01-22

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia: Wykonanie naprawy urządzeń wielofunkcyjnych

Opublikowano: 2018-01-17

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na podany adres.

Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie i wydanie w 2018 roku 6 wydań e-biuletynu oraz 4 wydań papierowych biuletynu informacyjnego RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2018-01-11

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ponownie zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych przeprowadzeniem zamówienia polegającego na opracowaniu i wydaniu 6 wydań e-biuletynów oraz 4 wydań papierowych biuletynu „Fundusze europejskie na Mazowszu” do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu „Zapytanie ofertowe”, w którym zamieszczony jest opis planowanego zamówienia  (załącznik nr 1) oraz do przesłania szacowanej wyceny w załączonym Formularzu wyceny (załącznik nr 2).

Monitoring mediów w 2018 r. – szacowanie wartości zamówienia

Opublikowano: 2018-01-09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na Monitoring mediów w 2018 r.

Oferty należy składać do dnia 17 stycznia 2018 r. do godziny 09:00 na adres mailowy:  media@mazowia.eu 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz szacowania wartości zamówienia znajdują się w załącznikach.

Kompleksowa organizacja i obsługa 3 wizyt studyjnych na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w 2018 roku

Opublikowano: 2018-01-09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na „Kompleksową organizację i obsługę 3 wizyt studyjnych na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w 2018 roku.

Oferty należy składać do dnia  17 stycznia 2018 r. do godziny 23:59 na adres mailowy j.grocka@mazowia.eu

Postępowanie na wsparcie dla systemów Microsoft ( MS Exchange, Active Directory, Skype for Business, Windows System Update Services WSUS

Opublikowano: 2018-01-04

W związku z planowanym postępowaniem na wsparcie dla systemów:

  1. Active Directory,
  2. Exchange 2013 oraz Exchange 2016,
  3. Skype for Business,
  4. Windows System Update Services

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.