Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Protesty i odwołania od oceny wniosku aplikacyjnego

Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych:

  1. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.
  2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

Szczegółowy opis zasad składania i rozpatrywania protestów zawiera dokumentacja właściwa dla danego konkursu i programu operacyjnego, którego dotyczy złożony wniosek aplikacyjny. Pełna informacja zamieszczona jest na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu w zakładkach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego lub Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

wydruk, pdf

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.